تحقیق درمورد زندان وعلوم مربوط بزندانها 23

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده واز طريق دفتر آموزش ورارت دادگستري به مجله رسيده است.

******

فهرست مطالب

1- تعريف

2- اشاره مختصري بجنبه تاريخي مجازات وزندان

3- سيستم هاي مختلف زندان

1- سيستم هاي قديمي

1- سيستم زندانهاي عمومي

2- سيستم انفرادي ( پنسيلواني. فيلادلفي)

3- سيستم مابورنين

4- سيستم ايرلندي

2- سيستم هاي جديد:

1- سيستم تدريجي جديد

2- رژيم زندانهاي آموزشي

3- رژيم زندانهائي كه مبتني براعتماد به محكوم است :

1- رژيم كارخارج اززندان توام با مراقبت

2- رژيم زندانهاي باز

4- رژيم همه آزادي

5- توقيف هاي آخر هفته

4- بررسي وضع زندانها در كشور مترقي: ( سوئيس. سوئد.فرانسه)

6- سازمان اداره زندان درفرانسه

1- امورزندان

2- بازرسان

3- اداره كارگزيني

4- شوراي اداري

5-كميته عالي آزادي مشروط

7- بررسي مطالعاتي

5- وضع زندانها درايران

1- مقدمه

2- زندانها درتهران

3- زندانها درشهرستانها

4- زندان كرمانشاه

1- ندامتگاه مركزي ( زندان قصر)

2- زندان قزل حصار

3- كانون اصلاح وتربيت براي اطفال بزهكار

4- بازداشتگاه شهرباني

5- بازداشتگاه كاخ دادگستري

6- زندان زنان

7- زندان قزل قلعه

8- زندان اداره گمرك وراه آهن واداره ثبت

********

1-تعريف

موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند.

البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند.

باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد:

(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجراي مجازات وتطبيق دادن مجازات با مجرم وهمچنين بررسي اصولي است كه رعايت آن دربهبود وضع مجرمين واصلاح وتربيت زندانيان موثر است))

قبل ازمطالعه سيستم هاي مختلف زندان وطرزاجراي مجازات درزمان حاضر لازم است كمي بعقب برگرديم واشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات وزندان نمائيم

2- اشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات درزندان

برخلاف امروز كه هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبيه مجرمين جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانكه دردوره انتقام فردي وجوامع اوليه اجراي انتقام غير انساني وحد وحصري نداشته است بطوريكه غير از خود قاتل نزديكان وبستگان او نيز از طرف خانواده يا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل ميرسيدند.

بعد ازدوره انتقام فردي نيز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا براي طبقات متنفذ خفيف وافراد عادي بسيار شديد بوده است بطوريكه مجرمين درطبقات پائين اجتماع را شديدا شكنجه داده وقطعه قطعه ميكردند چنانكه دررم مجازاتهاي كيفري عبارت از(دارزدن. سربريدن. بجنگ واداشتن. باحيوانات وحشي وتبعيد) بود. درقديم همچنين درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه . فرانسويها نيز مجازاتهاي رومي را اساس قرارداده وبا جرح وتعديل آنها را اجرا مي نمودند ( درآتش انداختن . شقه كردن واعدام بوسيله سربريدن . قطع اعضاء ومجازاتهاي شديد ديگر اجرا مي شد)

بايد متذكر شد كه درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه قضات بميل خودبراي يك جرم مجازاتهاي مختلفي را تعيين وقضاوت طبق سيستم Inquisitoire ( تفتيش عقايد) اجرا مي شد.

وضع زندانها درقديم هول انگيزبوده است چنانكه Albert Desjardines دركتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال 1885 مينويسد: زندانهاي فرانسه شبيه به دخمه هائي بوده اند بسيار تنگ وتاريك ووحشتناك وبدون روزنه وهمچنين نمناك كه زندانيان متخلف را بيش از گنجايش اين سياه چالها درآن زنداني ميكردند وبيشتر اززندانيان دراثر كم غذائي ومرض ويا دراثر آزار وشكنجه پس از مدت كوتاهي درهمين زندانها ميمردند .


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
63_964089_8291.zip22.2k